ANVÄNDARVILLKOR: METSÄVERKKO

LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER VÅR WEBBTJÄNST.

1. ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att gå till denna webbplats som tillhör Metsä Group (nedan ”Metsä Group”) och använda den godkänner du dessa användarvillkor. Dessa villkor tillämpas på webbtjänsten Metsäverkko som tillhandahålls och upprätthålls av Metsä Forest som ingår i Metsä Group. I dessa villkor syftar namnet ”Metsä Group” på affärsverksamhetsområdet Metsä Forest. I vissa enskilda dokument eller tjänster inom webbtjänsten kan det finnas ett omnämnande om särskilda tilläggsvillkor för dem.

2. INGA GARANTIER

Metsä Groups webbtjänster erbjuds som de är. Inga uttryckliga eller indirekta garantier ges för att tjänsterna eller deras innehåll är felfria eller tillförlitliga. Metsä Groups webbtjänster kan innehålla tekniska oklarheter eller typografiska fel. Metsä Group garanterar inte att tjänsten oavbrutet och felfritt finns tillgänglig eller at tjänsterna eller de servrar som levererar den är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Metsä Group garanterar inte att eventuella fel korrigeras. Metsä Group har rätt att ändra på tjänsterna eller helt hindra åtkomst till dem.

3. ANSVARSBEGRÄNSNING

Metsä Group ansvarar på intet sätt för direkta, tillfälliga, medelbara, indirekta, sekundära, särskilda eller straffbara skador, förluster, kostnader eller uteblivna vinster som hänför sig till bläddring bland Metsä Groups webbtjänster eller på något objekt som är länkat till dessa, eller till att innehållet i dessa tjänster inte kan användas, eller till användning eller försök till användning av tjänsterna, eller till defekt, avbrott, brist, fel eller dröjsmål i användningen eller förmedlingen, eller till virus eller linje- eller systemfel, även om Metsä Group eller dess representanter meddelas om skadorna, förlusterna eller kostnaderna.

4. UPPHOVSRÄTT OCH BEGRÄNSAD BÄGRÄNSAD NYTTJANDERÄTT

Äganderätten till det material som tjänsterna innehåller samt alla upphovsrätter tillhör Metsä Group (Copyright Metsä Group, Norrskensparken 2, 02100 Esbo, Finland. All rights reserved).

All slags reproduktion och redigering, kopiering, överföring, distribution eller lagring av innehållet på denna webbplats är tillåten endast med tillstånd som erhållits skriftligen i förväg av Metsä Group. Metsä Group tillåter dock att delar av innehållet i dessa tjänster lagras på dator eller skrivs ut som kopior under förutsättning att (1) kopian eller utskriften alltid innehåller nedanstående uppgifter om upphovsrätten, (2) kopian eller utskriften alltid enbart är till för personligt bruk och att kopian eller utskriften inte görs tillgänglig för allmänheten på något sätt, (3) den information som ges i tjänsten inte ändras. Det är förbjudet att använda innehållet i dessa tjänster för något annat ändamål än det ovannämnda. Kopiering eller distribution av bilder, logotyper eller ljud som används i en tjänst är inte tillåten utan skriftligt tillstånd av Metsä Group.

5. VARUMÄRKEN

Alla Metsä Groups logotyper, märken och symboler som ingår i webbplatsen är varumärken som ägs av Metsä Group.

6. FÖRMEDLING AV MATERIAL

Om du skickar material via denna tjänst får materialet som skickas inte vara konfidentiellt. Materialet ska tillhöra dig och/eller du ska ha rätt att skicka det till Metsä Group. När du förmedlar material via denna tjänst, kan det sända materialet användas i den omfattning som det är nödvändigt för att leverera tjänsten eller dess tekniska genomförande. Metsä Group offentliggör dock inte dina personuppgifter utan ditt uttryckliga tillstånd, om vi inte meddelar det i förväg eller tillämplig lagstiftning förpliktar oss till det.

7. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

På Metsä Groups webbplatser finns det länkar till andra webbplatser. Metsä Group ansvarar inte för tredje parters webbplatser, till vilka man går via Metsä Groups webbplatser, och representerar inte dessa webbplatser. Metsä Group ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller för användningen av dem. Om du går till en tredje parts webbplats gör du det alltid på eget ansvar.

8. INLOGGNING I TJÄNSTEN OCH ELEKTRONISK UNDERSKRIFT

Denna Metsä Groups webbtjänst använder elektronisk underskrift för registrering, inloggning, mottagande av ansökningar och rättsliga åtgärder, så att underskriften verkställs via Tupas-tjänsten som definieras av Finans Finland, där man utnyttjar Tupas-identifikation för Användarens bank. I tjänsten kan man också identifiera sig med mobil-ID som beviljas av mobiltelefonoperatören.

9. LAG OCH DOMSTOLSFORUM

Alla eventuella tvister som föranleds av tjänsterna avgörs enligt Finlands lag i Helsingfors tingsrätt.

Om du har anmärkningar eller frågor som gäller dessa tjänster, kontakta kundstödet per telefon på numret 010 7770 eller per e-post på adressen metsaverkko@metsagroup.com.