METSÄVERKKOS ANVÄNDARVILLKOR

1. Allmänt

Metsäverkko är en webbtjänst (nedan ”Tjänst” eller ”Metsäverkko”) som Metsäliitto Osuuskunta (FO-nummer 0116300-4, Norrskensparken 2, 02100 Esbo, nedan ”Tjänsteleverantör”) tillhandahåller för skogsägare (nedan ”Användare”). Tjänsten kan användas med webbläsare eller en särskild tillämpning som installeras på mobilapparater, vilken finns att få från appbutiker för mobilapparater.

Då Användaren har godkänt dessa användarvillkor (nedan ”Villkor”), bildar Villkoren ett avtal mellan Tjänsteleverantören och Användaren. Tjänsteleverantören beviljar Användaren en begränsad, icke-exklusiv och personlig rätt att använda Tjänsten och dess innehåll på det sätt som definieras i dessa Villkor. Användaren har endast rätt att använda Tjänsten för sitt personliga, icke-kommersiella bruk. Användaren uppmanas att noggrant bekanta sig med dessa Villkor innan Tjänsten används.

Användaren har endast rätt att använda Tjänsten enligt gällande Villkor och tillämpbar lagstiftning och god sed. Utöver vad som föreskrivs i gällande Villkor, förbinder sig Användaren vid att följa eventuella andra anvisningar för användning av Tjänsten som Tjänsteleverantören ger särskilt eller i anslutning till Tjänsten. Gällande Villkor kan läsas i anslutning till Tjänsten.

2. Tjänstens innehåll och användning

Med hjälp av Metsäverkko kan Användaren bland annat: betrakta skogsbruksplaner eller uppgifter om skogstillgångar, bedriva virkeshandel, göra skogsvårdsbeställningar samt göra andelsplaceringar och andra åtgärder med anknytning till andelar och utföra åtgärder i anslutning till skogsbeskattning. Om Användaren i Metsäverkko tecknar virkesförsäljningsavtal, lämnar beställningar på skogsvårdsarbeten, gör andra avtal eller uppdrag eller utför åtgärder som berör andelar i Metsäliitto Osuuskunta, tillämpas på nämnda åtgärder de avtal och/eller villkor som är förknippade med ifrågavarande uppdrag, så som till exempel virkeshandelsavtal eller skogsvårdsavtal mellan Användare och Metsäliitto Osuuskunta, allmänna villkor och emissionsvillkor för Metsäliitto Osuuskuntas andelar samt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar.

Användning av Tjänsten förutsätter, att Användaren har registrerat sig som användare av Tjänsten och förbinder sig vid att följa dessa Villkor. Användarna kan till exempel vara delägare i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, avtalskunder och andra användare som inte är delägare i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Tjänsteleverantören har rätt att erbjuda Tjänsten till olika användargrupper.

Man registrerar sig som användare med hjälp av nätbankskoder (TUPAS). Vid registrering som användare av Tjänsten, ska Användaren ge rätta och riktiga uppgifter om sig själv. Efter registrering kan Tjänsten användas i mobilapparater också med nyttjande av biometrisk identifikation eller PIN-kod. Användaren förbinder sig vid att hantera identifikationsuppgifter omsorgsfullt och inte överlåta dessa till tredje part. Användaren förbinder sig vid att omedelbart informera Tjänsteleverantören om identifikationsuppgifterna har kommit till en tredje parts kännedom. Användaren ansvarar för all skötsel av ärenden i Tjänsten som utförs med Användarens användarsignum.

Tjänsteleverantören strävar efter att Tjänsten ska vara tillgänglig kontinuerligt utan avbrott för Användaren. Tjänsteleverantören har dock rätt att tillfälligt ta Tjänsten eller delar av den ur bruk för underhåll, installationer, förändringar, tryggande av allmän ordning och säkerhet, på grund av överbelastning av systemet eller annan orsak. Tjänsteleverantören har dessutom rätt att lägga till, ändra eller ta bort delar av Tjänsten samt att avsluta Tjänsten helt eller delvis.

Användaren mottar Tjänsten och använder den på eget ansvar och ansvarar för anskaffning av nödvändiga apparater, dataförbindelser och -program, för deras funktion, datasäkerhet och sakenligt dataskydd som behövs för användning av Tjänsten.

3. Upphovsrätt och begränsad användningsrätt

Alla rättigheter till Tjänsten, inklusive upphovsrätt ägs av Tjänsteleverantören eller dess avtalskumpaner. Användaren får inte använda Tjänsten i strid med Tjänsteleverantörens eller tredje parts rättigheter.

All kopiering och revidering, kopiering, överföring, distribution eller bevarande av Metsäverkko är tillåten endast med skriftligt förhandstillstånd av Tjänsteleverantören. Trots det ovan nämnda, godkänner Tjänsteleverantören att Användaren sparar kopior på dokument som skapats eller laddats upp i Tjänsten på sin egen dator eller apparat under förutsättning, att användningen av sådana dokument är nödvändigt för relevant användning av Tjänsten och/eller för att ställa upp eller verkställa avtal eller beställningar med hjälp av Tjänsten och under förutsättning att inga förändringar görs i dokumenten. Användning för annat bruk är uttryckligen förbjudet.

4. Uppgifter om Användaren

Användaren ska till Tjänsteleverantören lämna de uppgifter som Tjänsteleverantören begär, vilka behövs för att leverera Tjänsten. Användaren intygar att uppgifterna är riktiga och uppdaterade. Användaren ansvarar för fel och fördröjningar som beror på att de uppgifter som Användaren har lämnat är felaktiga, bristfälliga eller föråldrade. Användaren ska uppdatera uppgifterna om de ändras. Tjänsteleverantören har rätt att använda de uppgifter som Användaren har lämnat i den omfattning som levererandet av Tjänsten förutsätter.

5. Behandling av personuppgifter

Tjänsteleverantören behandlar Användarens personuppgifter som härstammar från Tjänsten i enlighet med Metsä Groups gällande dataskyddsbeskrivning och gällande dataskyddslagstiftning. Behandlingen av personuppgifter beskrivs i gällande dataskyddsbeskrivning som finns tillgänglig på Metsä Groups webbplats.

5.1 Kakor

Användaren kan hindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna för sin webbläsare. Hindrande av användning av kakor kan påverka Tjänstens funktioner. Mera information om kakor och praxis gällande kakor finns på Metsä Groups webbplats.

6. Länkar till andra webbplatser

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och upprätthålls av tredje part. Tjänsteleverantören tar inget ansvar för länkade sidors innehåll, riktighet, pålitlighet eller dataskydd.

Användningen av länkar som för till webbplatser utanför Tjänsten för bort Användaren från Tjänsten och användaren använder länkade webbplatser av tredje part på eget ansvar. Användaren uppmanas noggrant bekanta sig med användarvillkor och anvisningar för tredje parts webbplatser för webbplatserna används.

Länkarna från Tjänsten till utomstående webbplatser är ingen indikation på något förhållande mellan Tjänsteleverantören och den länkade tredje parten.

7. Ansvarsbegränsning

Tjänsten levereras ”som den är”. Tjänsteleverantören ansvarar inte för riktighet, pålitlighet, fel, brister, inexaktheter eller andra brister i den information eller det innehåll som finns i Tjänsten eller vilka förmedlas via Tjänsten. Tjänsteleverantören ger inga direkta eller indirekta garantier för Tjänstens funktion eller egenskaper och Tjänsteleverantören garanterar inte heller att Tjänsten fungerar utan avbrott och/eller felfritt.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller specialskador som grundar sig på skadeståndsskyldighet, inklusive förlust av avtal, avkastning eller information, vilka beror på användning eller förhindrad användning av Tjänsten eller dess information eller dessa Villkor, oberoende av om skadan beror på intrång i rättigheter, oaktsamhet eller annan grund, inte ens om Tjänsteleverantören på förhand skulle ha informerats om en dylik möjlighet. Tjänsteleverantörens ansvar begränsar sig i alla situationer till högst lagstadgat ansvar. Användaren befriar Tjänsteleverantören och alla som handlar för Tjänsteleverantörens räkning från alla sådana klagomål och krav som beror på Användarens användning av Tjänsten.

Reklamationer som gäller Tjänsten eller annan kontakt med Tjänsteleverantören kan Användaren rikta till adressen:

Metsä Forest
Medlemstjänster
jasenpalvelut@metsagroup.com
PB 10, 02020 METSÄ
Norrskensparken 2, 02100 ESBO

8. Förändringar i Villkoren

Tjänsteleverantören har rätt att enligt egen bedömning ändra dessa Villkor genom att meddela detta till Användaren i Tjänsten. Förändringarna i Villkoren träden i kraft då de har meddelats till Användaren.

Tjänsteleverantören har rätt att ändra Villkoren på grund av förändringar i lagstiftning, valutakurser, skatter och andra myndighetsbestämmelser samt på grund av oförutsedda händelser ytter om Tjänsteleverantörens makt. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart.

9. Giltighet

Dessa villkor träder i kraft då Användaren har godkänt dem på elektronisk väg. Avtalet är i kraft tillsvidare.

Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet och avsluta Tjänsten med en månads uppsägningstid genom att meddela detta i Tjänsten eller på annat sätt som Tjänsteleverantören anser lämpligt.

Tjänsteleverantören kan dock avsluta avtalet med omedelbar verkan, om Användaren bryter mot dessa Villkor.

Användaren kan när som helst avsluta användningen av Tjänsten genom att meddela detta till Metsäliitto Osuuskuntas medlemstjänster, e-post: jasenpalvelut@metsagroup.com.

Avslutandet påverkar inte de villkor som är avsedda att bevaras i kraft trots avslutandet.

10. Tillämpad lagstiftning och lösande av tvister

På Tjänsten och dessa Villkor tillämpas Finlands lag, med undantag för de föreskrifter som gäller val av lag. Eventuella tvister som gäller användningen av Tjänsten behandlas i sista hand av Helsingfors tingsrätt.